Připravujeme nové webové stránky!

——————————————————————————-

Kontaktní osoba – předsedkyně spolku Memoria: Anna Stránská

——————————————————————————-

Věznice na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

——————————————————————————-

Vize spolku Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

Principy důstojného využití areálu věznice Uherské Hradiště

Areál spravedlnosti 

Okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační služba jako představitelé výkonu spravedlnosti tady a teď. Muzeum-památník zabývající se na podkladě tragických i hrdinských osudů minulosti stavem, kdy je lidem spravedlnost a spolu s tím i lidská důstojnost upírána. Využijme unikátního spojení institucí k vybudování veřejného prostoru zasvěceného ideálu spravedlnosti! 

Paměť a pieta

Paměť tohoto místa se na dlouhá desetiletí podařilo potlačit a téměř vymazat z veřejného povědomí. Zlo, které zde bylo pácháno, ale nikam nezmizelo. Podívat se mu zpříma do očí je prvním krokem k očistné katarzi. Prostor k pietě, tichému a naléhavému usebrání nad utrpením a oběťmi mnoha lidských bytostí, je nezbytností zejména pro nás, nyní živé. 

Vzdělávání a reflexe

Pro naši současnost a směřování je zásadně důležité poznávat a pojmenovávat principy, jak se z pokušení jednotlivců zneužít vlastní moc rodí nelidský systém. Potřebujeme  nepředpojatě a bez uhýbání před temnými stránkami zkoumat vlastní minulost. Vytvořme živé místo pro takové hledání a jeho reflexi, ať už ve formě osvěty, vzdělávání a podněcování k vědomému občanství, nebo v podobě umění zasahujícího lidské city.

Silná architektura

Unikátní místo si zaslouží výsostné architektonické řešení. Kvalitní architektura vytváří nejlepší možné podmínky pro každodenní provoz a naplnění funkcí stavby. Svým prostorovým uspořádáním a estetickým výrazem má šanci umocnit působení umístěných institucí a naplňování jejich poslání. Chceme, aby se areál stal vzorovým veřejným prostorem vědomě spoluvytvářejícím střed města.

Odpovědná stavba

Příběhy politických vězňů z hradišťské věznice poukazují mimo jiné na selhání odpovědnosti mnoha jedinců, které umožnilo vznik systému represe. I proto chceme, aby areál byl od samého počátku stavbou odpovědnou. Aby vznikal férovým způsobem a byl vybudován i provozován s vysokou odpovědností ke svému okolí a životnímu prostředí za použití nejlepších dostupných postupů a technologií.

Evropský rozměr

Věznici jako součást justičního areálu vybudovala Rakousko-uherská monarchie, svědkem nejbolestnějšího dění byla za éry válkou porobeného a poté komunistickým režimem uchváceného Československa. Zdejší osudy byly vždy součástí širšího, než jen místního či regionálního příběhu. Kdykoliv v Evropě vítězilo zlo a bezpráví, hranice států pro ně nic neznamenaly. Tím spíš nesmějí bránit sdílení zkušeností s překonáváním zla. Chceme muzeum-památník jako jedno z evropských míst paměti a respektovaného partnera podobných institucí ve světě.

Více k vizi spolku Memoria ve věci zrodu muzea-památníku.