Do konce roku jasno o budoucí podobě areálu věznice, právě probíhá architektonická soutěž

  Rozhovor o právě probíhající architektonické soutěži na rekonstrukci bývalé hradišťské věznice s Ivo Popelkou, ředitelem Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten má objekt věznice od roku 2017 ve své správě.

  Zadání architektonické soutěže najdete zde. Termín odevzdání návrhů je do pátku 4. listopadu 2022 do 14.00.

  Pokud ještě někdo zvažuje účast v soutěži a má upřesňující dotazy, na koho se může obrátit?

  Pro podání jakýchkoliv dotazů je nutné se obrátit na administrátora soutěže přes Národní elektronický nástroj (NEN). Odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele, proto je nutné profil zadavatele sledovat. V rámci vyhlášené soutěže nelze z důvodu transparentnosti vést individuální komunikaci.

  Má-li ještě někdo zájem o prohlídku prostor a nestihl vypsané dva termíny, je možné domluvit se nyní na prohlídce? S kým a jak?

  K dnešnímu dni již proběhly obě plánované prohlídky soutěžní lokality, a to ve dnech 5. a 19. září 2022. S ohledem na skutečnost, že termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 4. listopadu 2022, je možné v případě zájmu zorganizovat ještě jednu prohlídku. Je však nutné se prostřednictvím NEN obrátit s uvedenou žádostí na administrátora soutěže.

  Co všechno předcházelo vypsání soutěže? Jak bylo náročné zadání připravit? Od koho všeho bylo potřeba získat informace?

  Základem celého procesu s konečným cílem zrekonstruovat a využívat areál bývalé věznice bylo „Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti“ uzavřené mezi ministerstvem financí, ministerstvem kultury, ministerstvem spravedlnosti, Okresním soudem v Uherském Hradišti, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem dne 7. září 2016.

  Dále následovalo uzavření „Dohody o rozsahu prostor pro vybudování tzv. muzea totality“ ze dne 4. května 2017 a zpracování „Studie využití areálu bývalé věznice  Uherském Hradišti“, smyslem které bylo vyhodnotit z hlediska efektivity, hospodárnosti a účelnosti co nejoptimálnější využití areálu. Poté ÚZSVM zajistil zaměření celého areálu a zpracování dokumentace stávajícího provedení areálu ve formátu 3D, následovaly stavebně technický průzkum a související specializované průzkumy (mykologický, geologický, radonový, statický, stavu výplní otvorů, biologického napadení materiálů apod.), a dále stavebně historický průzkum a související specializované průzkumy (např. stratigrafický průzkum, zjišťovací záchranný archeologický průzkum apod.).

  ÚZSVM průběžně zajišťoval veškeré související administrativní úkony, např. stanoviska orgánu památkové péče, výběrová řízení na zhotovitele veřejných zakázek, ale i např. vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu výběru generálního projektanta stavby, kdy byly z hlediska efektivity, hospodárnosti a účelnosti porovnávány možné způsoby zadání zpracování projektové dokumentace, nakonec (i ve shodě se zúčastněnými státními institucemi a městem Uherské Hradiště) byl zvolen způsob výběru generálního projektanta formou uspořádání architektonické soutěže. ÚZSVM následně zpracoval podklady pro zadání „Stavební program stavby“ a provedl prostřednictvím NEN výběr administrátora soutěže. Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje tento externí administrátor realizaci celé soutěže, která v současnosti probíhá.

  Můžou se soutěže účastnit i zahraniční architekti? Za jakých podmínek?

  Ano, z celé EU bez omezení, jediným omezením je autorizace, a to dle Soutěžních podmínek: „Účastníci soutěže musí splnit profesní způsobilost/kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.“

  Jakým způsobem, v jakých termínech bude probíhat vyhodnocování soutěže? Kde bude mít veřejnost možnost se seznámit s přihlášenými návrhy?

  Vyhodnocování soutěžních návrhů bude probíhat v listopadu 2022 na zasedání poroty. Porota se skládá ze závislé a nezávislé časti. Kritérii hodnocení je kvalita architektonického řešení, která se zaměří na komfort a flexibilitu, dispoziční řešení, logiku a funkční užívání zrekonstruovaných prostor. Dalším kritériem je technická úroveň návrhu, bude se hodnotit, jak dobře je návrh řešen konstrukčně a technologicky vzhledem k nákladům, které bude potřeba jak k samostatné investici, tak k údržbě. Po ukončení soutěže předpokládáme vystavení podaných návrhů, místo i čas této prezentace budou upřesněny.

  Kdy by měl být znám vítězný návrh?

  Předpoklad je vyhlásit vítěze a oceněné návrhy do konce roku 2022.

  Co bude následovat po ukončení architektonické soutěže?

  Po výběru nejlepšího návrhu bude jednáno s vítězným účastníkem o smlouvě na zpracování projektové dokumentace a její uzavření předpokládáme začátkem roku 2023. Následně na základě zpracované projektové dokumentace bude zahájen výběr generálního dodavatele stavebních prací.

  Kde v poslední době nebo aktuálně ÚZSVM u svého majetku realizovalo nebo realizuje rovněž architektonickou soutěž?

  Soutěž o návrh na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti je první architektonickou soutěží, kterou ÚZSVM realizuje.

  Ivo Popelka během ekumenické bohoslužby v kapli věznice v dubnu 2022

  A jestli ještě dovolíte osobnější otázky. Jak dlouho se už Vy pracovně za úřad hradišťskou věznicí zabýváte?

  Od roku 2016, kdy poprvé padla zmínka o tom, že by věznici získal do správy ÚZSVM.

  Co se Vám prvně vybaví, když se řekne „věznice Uherské Hradiště“?

  Rozsáhlý areál v centru Uherského Hradiště, který by, a to nejen vzhledem k jeho stavu, ale zejména i pohnuté historii, zasloužil být opraven.

  Co je podle Vás na architektonické proměně areálu věznice nejobtížnější?

  Vzhledem ke skutečnosti, kolik různých subjektů je na rekonstrukci areálu zainteresováno (ať již z pohledu jeho budoucích uživatelů, města nebo zájmových organizací), je asi tím nejobtížnějším i časově nejnáročnějším prvkem vzájemná komunikace a nalezení při jednotlivých krocích shody na řešení přijatelném pro všechny strany. Je však třeba současně říct, že vzájemná komunikace všech zúčastněných funguje zatím vcelku bezproblémově.

  Mohl byste uvést nějaké Vaše oblíbené muzeum, nebo jiné místo paměti, které považujete za inspirativní?

  Z míst, která jsem dosud navštívil, jsou z pohledu interiérů a rozsahu sbírek na prvním místě určitě Vatikánská muzea, z pohledu architektury (netradiční) Guggenheimovo muzeum v Bilbau a z pohledu odnesení si výrazného dojmu (zážitku) pak Památník dětí v Jad Vašem.

  Instalace Ztracené životy v Památníku dětí v Jad Vašem v Izraeli

  Připravila Anna Stránská, zveřejněno 5. 10. 2022