Data a milníky

Znáte nějaké důležité datum, které by zde nemělo chybět? Prosím, spojte se s námi.

1855

 • Reorganizace politické správy i soudnictví. Tehdy se stal krajský soud v Uherském Hradišti vyšetřovacím soudem zločinů a přečinů pro soudní okresy Uh. Hradiště, Napajedla, Uh. Ostroh a Strážnice.
 • Po soudních reformách v polovině 19. století začaly vznikat věznice-novostavby určené přímo k tomu, aby si v nich delikventi odpykali soudem vyměřený trest, ale z různých důvodů během století následujícího přestaly tento účel plnit.

1880

 • Usnesení hradišťského obecního výboru přispět na stavbu krajského soudu.

1884

 • Dohoda o umístění justičního paláce a okresní soudní věznicí v lokalitě Uherského Hradiště.

1892

 • Začátek stavby justičního paláce s věznicí.

1897

 • Dokončení stavby justičního paláce s věznicí.

1920

 • První političtí vězni – izolace účastníků „prosincové generální stávky“.

1921

 • Izolace účastníků „hodonínské prosincové stávky“.

1949

 • Ludvík Hlavačka se stává krajským velitelem StB se sídlem ve věznici.

1960

 • Konec působení věznice a pozbytí funkcí krajského a okresního soudu na základě reformy veřejné správy vycházející ze zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Byl tak mimo jiné zrušen i Gottwaldovský kraj a většina jeho dosavadního území připadla nově zřízenému kraji Jihomoravskému se správním centrem v Brně. Navazující uzákoněné nařízení ministra spravedlnosti stejným způsobem reorganizovalo justiční správu, takže dosavadní krajské soudy přesídlily do sídel nových krajských národních výborů (KNV).
 • V budově bývalého krajského soudu sídlil okresní soud, okresní prokuratura a státní notářství.
 • Ve věznici pak mělo kanceláře Okresní oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB), které zabíraly 29 místností o celkové rozloze 822 m2.
 • Další prostory areálu sloužily jako skladiště pro potřeby Vnitřní stráže ministerstva vnitra (celkem 114 místností, 2075 m2), ale záhy byly shledány k tomuto účelu jako nevhodné, protože podlahy neměly potřebnou nosnost a charakter stavby neumožňoval využití potřebné mechanizace, takže přemisťování materiálu „…vyžaduje pouze ruční přepravu a v současné době (v roce 1964) je objekt vnitřní stráží uvolněn.“
 • Rovněž tak vězeňská správa areál zcela neopustila a využívala jeho část jako sklad intendančního materiálu, a to přes výše uvedené postoje Vnitřní stráže MV.

1962

 • Okresní výbor KSČ v Uherském Hradišti se v první polovině 60. let zabýval nevhodným umístěním Střední uměleckoprůmyslové školy. Tento problém měla původně vyřešit novostavba v Gottwaldově, s jejíž realizací se počítalo v roce 1962, ale investiční záměr ve výši 7 milionů korun nakonec znemožnil dostatek finančních prostředků s tím, že „nadřízené orgány“ nedávaly do budoucna naději na zabezpečení dostatečného krytí nákladů spojených se zahájením prací.

1994

 • Město UH odprodalo areál Vězeňské službě ČR pod příslibem jeho přeměny na vazební věznici s okresním soudem a státním zastupitelstvím. Projekt nebyl realizován.

1997

 • Soudní řízení s Aloisem Grebeníčkem.

2002

 • Novým správcem se stal Okresní soud.

2006

 • Žádost Města UH adresovaná Ministerstvu spravedlnosti (min. Pavel Němec) o zahájení jednání o případném převodu zpět na Město UH.
 • Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o nepotřebnosti majetku.

2007

 • Série jednání min. spravedlnosti Jiřího Pospíšila s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem a starostou města Liborem Karáskem o převodu věznice na Město UH (starosta k tomu pověřen usnesením zastupitelstva) a dalších, včetně ministerstva financí.

2008

 • V závěru roku schválilo zastupitelstvo Města UH záměr převodu objektu na Město UH a postupu předtím stanoveného schůzkou zástupců Města UH, ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí. Ten mj. řešil přesun některých odborů MěÚ z budovy Okresního soudu do budovy věznice.

2009

 • Z dalších jednání vyplynula nabídka převodu na Město UH s možností splátkového kalendáře. Zastupitelstvo schválilo částku 16,5 mil. Kč za zpětné nabytí věznice. K dohodě však nedošlo, neboť cena dle odhadu byla asi dvakrát vyšší.
 • Ministerstvo spravedlnosti za jednu z možností označilo i prodej ve veřejné dražbě s vyvolávací cenou 32 mil. Kč. Tato možnost podnítila vznik občanské iniciativy Memoria žádající důstojné využití areálu.
 • Město UH bylo v důsledku vývoje ochotno přistoupit pouze na bezplatný převod majetku. Usnesení zastupitelstva zmiňuje závazek v části bezplatně nabytého areálu zřídit muzeum připomínající utrpení nespravedlivě odsouzených vězňů v období totalitních režimů a umístění vzdělávací instituce“.

2010

 • Senátoři z regionu Antonín Seďa a Jaroslav Plachý se na začátku roku neúspěšně pokusili prosadit jednorázový zákon o bezúplatném převodu věznice na Město UH.
 • Po dalších jednání ministerstvo spravedlnosti (min. Daniela Kovářová) opět přislíbilo převod na Město UH za 16,5 mil. Kč, které bude možno hradit ve splátkách. V květnu převod za tuto částku schválilo zastupitelstvo. K převodu bylo zapotřebí prohlášení Okresního soudu o nepotřebnosti majetku a souhlas ministerstva financí s prodejem za kompromisní cenu. Okresní soud však pod hrozbou povodní přesunul do věznice část svých archiválií, čímž padla podmínka nepotřebnosti objektu.

2011

 • Okresní soud sděluje, že podle vyhledávací studie, kterou si zadal, je nejoptimálnější variantou řešení potřeb OS využití prostor věznice. Město UH si obstaralo „ideovou studii umístění Muzea totalitních režimů v části areálu“ a znovu zaslalo žádost o vyjádření OS o nepotřebnosti objektu. Okresní soud sdělil, že počítá s rekonstrukcí pro vlastní potřeby a připouští přeměnu části areálu (nejvíce autentických prostor) v Muzeum totalitních režimů.
 • Za této situace zastupitelstvo zrušilo usnesení o odkoupení věznice a potvrdilo, že ustupuje od zájmu nabýt areál do svého vlastnictví a spokojuje se s ujištěním, že v jeho části bude možné zřídit muzeum.

2012

 • Memoria pořádá výstavu „Minulost za zdí“ v budově Krajského úřadu ve Zlíně s cílem zvýšit povědomí o tématu věznice.

2014

 • Město UH se obrací na ministerstvo spravedlnosti (min. Helena Válková) s naléhavou žádostí o řešení stavu věznice.
 • Začátek intenzivního využití objektu pro příležitostné prohlídky a kulturní i pietní akce v režii spolku Memoria.

2015

 • Z kraje roku Město UH urguje odpověď od ministerstva spravedlnosti. V březnu odpovídá min. spravedlnosti Robert Pelikán – MS konstatuje nepotřebnost objektu a má zájem ho prodat městu nebo soukromému subjektu. Starosta města Stanislav Blaha zve ministra k návštěvě věznice.
 • V létě věznici navštívil min. kultury Daniel Herman, rozeběhla se další jednání.

2016

 • V květnu si areál prohlédl také min. financí Andrej Babiš.
 • Další jednání mezi Městem UH zastoupeným starostou Stanislavem Blahou a státními institucemi vyústila v podpis „Memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti“.

2017

 • Objekt je v souladu s Memorandem převeden do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.